Rhagonycha fulva

PhoRhagonycha fulva - Copyright Denis Bourgeoisto