Mantis religiosa couple

Mantis religiosa - Copyright Denis Bourgeois