Chrysomela populi

Chrysomela populi - Copyright Denis Bourgeois